Telefoon 010-4500921
bellen
Onze school

Onze school

Historie

Onze schoolvereniging bestond een aantal jaar geleden uit 3 scholen; Ds. Joh. Bogermanschool, de Rehobothschool en de Eben-Haëzerschool. Helaas moest in 2013 de Bogermanschool sluiten vanwege het dalend leerlingenaantal. Ook de Rehobothschool kreeg hiermee te maken en daarom is in overleg met de gemeente Capelle aan den IJssel besloten om als onderdeel van het nieuwe huisvestingsplan een nieuwe school te bouwen en daarmee de beide scholen te fuseren tot één nieuwe school. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we hier intensief mee bezig geweest. Na een paar jaar heeft dit geresulteerd in een prachtig schoolgebouw met de naam 'De Olijfboom'.

Identiteit

De Olijfboom gaat uit van de reeds in 1931 opgerichte “Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel”. De grondslag van deze vereniging is omschreven in artikel 2 van de statuten: “De Vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden in Gods Woord geopenbaard, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618-1619”. De Drie Formulieren van Enigheid bevatten de Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Binnen de school wordt alleen gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

Met het oog op de bovengenoemde grondslag komen de Bijbelse noties aan de orde in de volgende zaken:

 • De eerbied voor God en Zijn Naam;

 • De plaats die de Bijbel, het gebed en de psalmen innemen op school;

 • Het bijbrengen van liefde tot Gods Woord en wet en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven;

 • De verwondering óver, en eerbied vóór Gods scheppingswerk;

 • Het respecteren van de specifieke gaven die elk mens van God gekregen heeft;

 • Gehoorzaamheid aan allen die over ons gesteld zijn;

 • De respectvolle omgang van leerlingen met leerkrachten en met elkaar;

 • De aandacht voor het individuele kind;

 • De visie op het hanteren van opvoedingsmiddelen: beloning, straf, gesprek;

 • De keuze van les- en leerstof;

 • De keuze van leermiddelen, met name ten aanzien van leer- en leesboeken en methoden;

 • Een verantwoord omgaan met moderne media;

 • Aandacht voor seksuele opvoeding in de groepen 1 t/m 8.

De Olijfboom

Elke dag komen er ongeveer 450 leerlingen uit Capelle aan den IJssel en omstreken naar onze school. Elke dag staat er weer een groot team klaar om deze leerlingen (Bijbels)onderwijs te geven.

De olijfboom is een sterke, grote boom die voorkomt in het land Israël. Ook in de Bijbel lezen we er vaak over. We hebben onze school naar deze boom genoemd, omdat er verschillende eigenschappen van de olijfboom terug te zien zijn in onze school: 

 • De olijfboom groeit. Dat is ook het doel van onze school: kinderen die groeien doordat ze nieuwe dingen leren.  

 • De olijfboom heeft veel takken, maar toch horen ze bij elkaar. Zo bestaat ook onze school uit verschillende leerlingen, maar horen we allemaal bij dezelfde school. We zijn allemaal met elkaar verbonden. 

 • De olijfboom groeit alleen maar doordat er onder de grond een wortel is die zorgt dat de boom genoeg water en voeding heeft. Zo is ook de Heere Jezus de Enige van Wie we alle kracht en wijsheid ontvangen om ons werk te doen. ‘Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen’ (Romeinen 11:36) 

We zien de functies van de olijfboom ook terugkomen in een aantal van onze kernwaarden:

 • Identiteit: De boom wordt gedragen door de wortel (Romeinen 11:18). Het fundament van onze school is God en Zijn Woord 

 • Groei: ons doel is dat de kinderen mogen groeien en vrucht mogen dragen. Die vruchten zijn er alleen door de verbinding met de olijfboom (Door Hem zijn alle dingen). Alle dingen die we in dit leven mogen bereiken zijn ook niet bedoeld tot onze eigen eer maar tot eer van God (Tot Hem zijn alle dingen) 

 • Verbinding: De takken en de boom zijn met elkaar verbonden. We staan niet op onszelf maar maken deel uit van dezelfde boom. Er is onderlinge verbondenheid. 

 • Vakmanschap: een olijfboom heeft onderhoud nodig om vruchten te dragen. Als leerkrachten en bestuurders mogen en moeten wij ons werk op een goede manier doen om daardoor te zorgen dat ze kinderen kunnen groeien en vruchten mogen dragen.  

Bent u geïnteresseerd in onze visie en uitgangspunten? Kijk gerust even rond bij de verschillende tussenkopjes.

Visie
Visie Lees meer
Kernwaarden
Kernwaarden Lees meer
Team
Team Lees meer